Huishoudelijk reglement 

LEDEN

Artikel 1

1. De aanmelding als lid vindt plaats door het invullen en opsturen van het aanmeldingsformulier bij de ledenadministratie. Het lidmaatschap gaat in met de ontvangst van de verschuldigde contributie en eventueel entreegeld door de penningmeester.

2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie vóór 15 mei van het verenigingsjaar.

Arikel 2

Door zijn aanmelding verklaart ieder lid zich te zullen onderwerpen aan de statuten, het huishoudelijk reglement en alle andere bepalingen en besluiten van de algemene vergadering en/of het bestuur.

Artikel 3

De leden worden onderverdeeld in de categorieën:

Jongste jeugd:

Benjamins: dit zijn alléén jongens die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 5 jaar geworden zijn.

Puppies: dit zijn jongens en meisjes die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 6 jaar geworden zijn.

F-jes: dit zijn jongens en meisjes die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 7 jaar geworden zijn.

E-tjes: dit zijn jongens en meisjes die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 8 of 9 jaar geworden zijn.

D-tjes: dit zijn jongens en meisjes die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 10 jaar geworden zijn.

Junioren:

Junioren D: dit zijn jongens en meisjes die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 11 jaar geworden zijn.

Junioren C: dit zijn de jongens en meisjes die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 12 of 13 jaar geworden zijn.

Junioren B: dit zijn de jongens en meisjes die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 14 of 15 jaar geworden zijn.

Junioren A: dit zijn de jongens en meisjes die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 16 of 17 jaar geworden zijn.

Senioren:

Dit zijn alle leden die vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar 18 jaar of ouder geworden zijn.

Artikel 4

Alle leden zijn verplicht bij wijziging van naam, telefoonnummer en (email)adres, hiervan onmiddellijk schriftelijk kennis te geven aan de ledenadministratie.

 

CONTRIBUTIE

Artikel 5

De contributie van de leden wordt telkenmale op de jaarlijkse algemene ledenvergadering vastgesteld. De leden moeten hun contributie bij vooruitbetaling voldoen uiterlijk op 1 oktober van ieder jaar. Bij niet tijdige betaling is het bestuur

gerechtigd bijzondere maatregelen te treffen. De invordering van contributies met buitengewone middelen, zoals door tussenkomst van een incassobureau of een deurwaarder geschiedt krachtens bestuursbesluit. Alle op de invordering van contributie vallende kosten komen voor rekening van de leden in kwestie.

 

VERENIGINGSKLEUREN

Artikel 6

1. De kleuren van de vereniging zijn wit en kobaltblauw.

2. Het clubkostuum van de dames is: kobaltblauw shirt met witte accenten, zoals een wit kraagje, effen kobaltblauwe rok en witte kousen met kobaltblauw logo.

3. Het clubkostuum van de heren is: kobaltblauw shirt met witte accenten, zoals een wit kraagje, effen kobaltblauwe broek en witte kousen met kobaltblauw logo.

 

COMMUNICATIE

Artikel 7

1. De communicatie van de vereniging geschiedt via de sociale media kanalen van HV Westland, de club-app, www.hvwestland.nl, en email.

2. De app en website dienen er toe om de leden te informeren over wedstrijdschema’s, uitslagen en verdere belangrijke informatie. Alleen wedstrijdsecretariaten en bestuursleden van de vereniging hebben toegang om artikelen en berichten te plaatsen.

3. In uitzonderingsgevallen, die in een protocol zijn vastgelegd, worden de leden geïnformeerd via hun  emailadres.

 

BESTUUR

Artikel 8

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als het dit nodig acht.

2. Het bestuur bepaalt onderling en in goed overleg plaats en datum van de bestuursvergaderingen.

3. De besluiten van de bestuursvergaderingen worden met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

4. Indien de stemmen staken over een voorstel is het verworpen.

5. Het bestuur is bevoegd ook buiten de bestuursvergaderingen besluiten te nemen.

Artikel 9

1. De voorzitter leidt de bestuursvergadering. Bij zijn afwezigheid treedt zijn plaatsvervanger op.

2. De secretaris voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur en tekent alle stukken die van de vereniging uitgaan voor zover dit niet uitdrukkelijk is voorbehouden aan andere bestuursleden, als voortvloeisel uit het bovengenoemd overleg. De secretaris is verplicht van uitgaande stukken kopie te houden. De secretaris maakt de notulen van alle bestuur- en ledenvergaderingen op en zorgt dat deze tijdens de eerstvolgende bestuur- resp. ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

3. De penningmeester zorgt voor de inning en het beheer van de gelden van de vereniging met dien verstande dat besluiten omtrent de belegging der geldmiddelen aan het bestuur zijn voorbehouden. De penningmeester  maakt de jaarrekening en de begroting op en legt daarover in de jaarlijkse algemene ledenvergadering

rekening en verantwoording af. Hij mag niet tussentijds aftreden, tenzij de boeken door de kascommissie zijn goedgekeurd. De penningmeester dient periodiek, doch tenminste eenmaal per verenigingsjaar financiële subadministratie binnen de vereniging te controleren. De penningmeester kan zich daarbij laten assisteren door de kascommissie. De penningmeester houdt een ledenadministratie bij, waarin nauwkeurig wordt

aangegeven de datum van toetreding en het bedanken van elk lid. Aan de secretaris, de beheerscommissaris en de wedstrijdsecretaris verschaft de penningmeester duplicaat ledenlijsten en houdt hen van alle veranderingen daarin op de hoogte.

4. Het bestuur regelt de overige werkzaamheden onderling en is bevoegd voor de uitvoering daarvan commissies in het leven te roepen. Deze commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd tot het opleggen van straffen aan alle leden.

2. De betrokkene staat beroep open op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

3. De straffen bestaan uit tijdelijke schorsing en/of geldboetes; op de invordering van geldboetes is artikel 6 van dit reglement overeenkomstig van toepassing.

4. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, is hij uitgesloten van bepaalde of alle activiteiten van de vereniging.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 11

De goedkeuring van de algemene ledenvergadering is vereist voor het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, die het bedrag of de waarde van € 15.000,- te boven gaan.

Artikel 12

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering is het recht van interpellatie en het indienen van moties en amendementen voorbehouden aan de leden.

Artikel 13

Een voorstel van een lid van de vereniging kan in een jaarlijkse ledenvergadering slechts in behandeling worden genomen, indien het tenminste 3 x 24 uur voor de aanvang van de jaarlijkse algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur is ingediend, tenzij het voorstel door het bestuur wordt overgenomen.

Artikel 14

Goedkeuring zonder voorbehoud door de jaarlijkse algemene ledenvergadering van het jaarverslag, de balans, de staat van baten en lasten en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge over het afgelopen boekjaar.

Artikel 15

Voor een schriftelijke stemming op de jaarlijkse algemene ledenvergadering benoemt de voorzitter een stembureau, bij hetwelk de stembiljetten moeten worden ingeleverd, dat de stembiljetten opent en over hun geldigheid en daarmee over de geldigheid van de daarop uitgebrachte stemmen beslist. De leden van het stembureau zijn tot geheimhouding verplicht. De stembiljetten worden dadelijk na afloop van de vergadering vernietigd.

 

KASCOMMISSIE

Artikel 16

1. De in artikel 14, vierde lid van de statuten genoemde commissie (kascommissie) bestaat uit drie leden.

2. De algemene ledenvergadering benoemt tevens drie plaatsvervangende leden van die commissie. De volgorde waarin zij ingeval van belet of ontstentenis van de leden van de commissie zullen optreden, wordt staande de vergadering door de voorzitter bepaald.

3. De penningmeester treedt tijdig in overleg met de kascommissie omtrent de vaststelling van een bijeenkomst met de commissie.

 

WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 17

1. Een besluit tot wijziging van de bepalingen van dit reglement geschiedt bij besluit van de algemene ledenvergadering en behoeft 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.

2. Het wijzigingsvoorstel behoort tot de agendapunten en wordt gevoegd bij de oproeping tot de algemene ledenvergadering.

3. De wijziging treedt in werking op het in het wijzigingsbesluit genoemde tijdstip.

 

RECLAME EN SPONSORING

Artikel 18

1. Ter ondersteuning van de begroting dient het bestuur er naar te streven reclame-inkomsten te verwerven. Deze inkomsten kunnen verkregen worden uit de opbrengsten van advertenties op de website en sponsoring. Een speciale commissie dient er op toe te zien dat hierin voldoende activiteiten worden ontplooid. Bovendien zorgt deze commissie ervoor dat de tarieven e.d. op een verantwoord niveau liggen.

2. Het bestuur heeft als taak een of meerdere hoofdsponsors aan te trekken voor de financiële ondersteuning van het verenigingsbeleid. Als tegenprestatie voor dit hoofdsponsorschap krijgen hoofdsponsors de mogelijkheid voor  exclusieve shirtsponsoring. Richtlijnen hiervoor worden in overleg met de sponsor vastgesteld.
3. Indien zonder toestemming van het bestuur toch een team wordt gesponsord, en dit via teksten op de kleding e.d. kenbaar wordt gemaakt, mag het betreffende team de club niet vertegenwoordigen (competitie, toernooien e.d.) in de sponsorkledij.
4. Promotionele activiteiten met medewerking van het gesponsorde team, buiten hockeyverband en georganiseerd door de sponsor, kunnen alleen na overleg met het bestuur doorgang vinden.

SLOTARTIKEL

Artikel 19

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Het is verplicht een dergelijke beslissing op de eerstvolgende ledenvergadering ter kennis van de leden te brengen.
 

Aldus vastgesteld op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering, gehouden te Naaldwijk op 28 november 1979 en gewijzigd op 29 juni 1992, 28 augustus 1997, 23 juni 2010 en 8 december 2014.

 

 
Quick Links

Agenda
28-11-2022 Coachgesprekken TC Junioren JO
29-11-2022 Coachgesprekken TC Junioren
30-11-2022 Algemene Ledenvergadering
9-12-2022 Wintersluiting HVW
Hele agenda
Hoofdsponsoren